Vol 13, No 4 (2014)

Table of Contents

Communication

Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya PDF
Hanifi KURT 821-835

Sociology

Modern Toplumun Oluşum Sürecinde Politika, Toplum ve İletişim: Modern İngiltere'nin İlk Dönemi PDF
Devrim ÖZKAN, Halil Saim PARLADIR 837-880

Economics

Ekonomik Büyüme Ve Net Hata-Noksan İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama PDF
Mehmet ALAGÖZ 881-888

Business

Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Araştırma PDF
Hakan CANDAN 889-917
Hizmet Kalitesi ve Hizmet Değerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Demiryolu Taşımacılığında Bir Uygulama PDF
Cemalettin DEMİRELİ, Uğur BAYRAKTAR 919-937

Tourism

Turist Rehberlerinin Liderlik ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doğa Turları Üzerine Bir Araştırma PDF
F. Özlem GÜZEL, Özlem KÖROĞLU 939-960

Literature

Klâsik Şiirde Şarap Kavramı ve Fehîm-i Kadîm’in “Şarâb” Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Denemesi PDF
Fettah KUZU 961-972

History

İmparator I. Aleksios Komnenos (1081-1118) Döneminde Bizans ve Haçlılar Arasındaki İhtilaflar PDF
Emrullah KALELİ 973-992
Ermeni-Gürcü Birliklerinin Kösedağ Savaşı’nın Seyrine Etki Eden Tutumları ve Faaliyetleri PDF
Mehmet ÖZMENLİ 993-1005
İlkçağda Hint-İran Kültürel İlişkileri PDF
Recep ÖZMAN 1007-1016
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler PDF
Mehmet Ali YILDIRIM 1017-1042
Osmanlı-Candaroğulları İlişkileri-Ottoman-Candaroğulları Relations PDF
Selehattin DÖĞÜŞ 1043-1053

Education

Öğretmenlerin Fatih Projesine İlişkin Farkındalıkları ve Beklentileri: Bir Durum Analizi PDF
Ömer Faruk SÖZCÜ, İbrahim Hakan KARATAŞ 1055-1077
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği PDF
Murat BAĞLIBEL, Mustafa Cüneyt ARSLAN 1079-1095
Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Soner DOĞAN, Celal Teyyar UĞURLU, Hamdi KARAKAŞ 1097-1119
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi PDF
Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Ahmet SABAN 1121-1135
Öğretmen Adaylarının Disiplin Öz-yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Analizi PDF
Gülay EKİCİ, Hakan KURT 1137-1164
Okul Yöneticilerinin Gelişimsel Değerlendirilmesine Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri PDF
Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN 1165-1184
Kullanıcıların Elektronik Kitap Görüntüleyicilerinde Bulunan Özellikler Hakkındaki Düşünceleri PDF
Erhan DELEN, Şevket Ceyhun ÇETİN, Murat KURUÇAY, Mehmet ÖREN 1185-1197


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.